Prima
Prima / CANCELARIA DE STAT / DESPRE CANCELARIE / Regulamentul Cancelariei
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat
Tipar Tipar
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei de Stat

 

I. Dispoziţii generale

1. Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activităţii Guvernului în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului, crearea cadrului general pentru definirea priorităţilor de activitate a Guvernului, suportul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile guvernamentale, monitorizarea implementării programului de guvernare, prezentarea materialelor analitice şi informaţionale, pregătirea proiectelor de acte ale Guvernului, inclusiv realizarea dreptului de iniţiativă legislativă, şi verificarea executării acestora, precum şi exercitarea de către Guvern a prerogativelor ce ţin de relaţiile sale cu autorităţile administraţiei publice locale.

2. În activitatea sa Cancelaria de Stat se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la Guvern şi alte acte legislative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului şi de prevederile prezentului Regulament.

3. Cancelaria de Stat este condusă de secretarul general al Guvernului, care este asistat de patru secretari generali adjuncți.

4. Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale Cancelariei de Stat, precum şi condiţiile de asigurare social-materială a angajaţilor acesteia se aprobă de Guvern, iar condiţiile de remunerare a muncii se stabilesc în conformitate cu legislaţia privind salarizarea în sectorul bugetar.

5. Cancelaria de Stat este persoană juridică de drept public, are ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa şi dispune de  conturi în instituţiile bancare.

6. Cancelaria de Stat îşi are sediul în municipiul Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1.

II. Atribuţiile Cancelariei de Stat

7. În scopul realizării de către Guvern a prerogativelor sale constituţionale privind realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercitarea conducerii generale a administraţiei publice, Cancelaria de Stat are următoarele atribuţii:

a) asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii Prim-ministrului şi viceprim-miniştrilor în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor funcţionale;

b) asigură respectarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a cerinţelor prevăzute de cadrul normativ în vigoare privind elaborarea, avizarea, definitivarea şi prezentarea proiectelor de acte legislative, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, acte normative ale Guvernului, tratate internaţionale, a altor acte care urmează a fi examinate de către Guvern, precum şi definitivarea proiectelor de acte normative supuse examinării în cadrul şedinţelor de Guvern;

c) pregăteşte materialele analitico-informaţionale, inclusiv cu asistenţa autorităţilor publice competente, asupra documentelor parvenite în adresa Guvernului sau asupra chestiunilor care urmează să fie examinate de către acesta şi le prezintă, cu propunerile de rigoare, după caz, Prim-ministrului, viceprim-miniştrilor sau Secretarului General al Guvernului;

d) asigură coordonarea procesului de planificare a politicilor publice şi de elaborare a documentelor de politici, în conformitate cu priorităţile programului de guvernare şi strategiile de dezvoltare, precum şi monitorizează implementarea acestora de către autorităţile guvernamentale;

e) stabileşte cadrul metodologic şi organizatoric pentru sistemul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi oferă suport consultativ şi informaţional autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării regulilor de fundamentare şi prezentare a documentelor de politici şi a actelor normative, inclusiv a procedurilor de consultare publică a opiniei cetăţenilor şi societăţii civile în procesul decizional;

f) asigură coordonarea şi monitorizarea activităţilor în cadrul reformei administraţiei publice centrale;

g) asigură promovarea şi realizarea politicii statului în domeniul serviciului public, în special, al managementului resurselor umane;

h) coordonează şi asigură procesul de programare, monitorizare, gestionare şi evaluare a asistenţei externe oferite de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, inclusiv implementarea proiectelor de interes major pentru ţară;

i) coordonează pe plan intern activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale în vederea realizării obiectivului strategic prioritar - integrarea europeană a ţării;

j) asigură realizarea politicii Guvernului orientate spre reintegrarea teritorială, politică, economică şi socială a Republicii Moldova şi desfăşurarea procesului de consultări şi negocieri pentru soluţionarea diferendului transnistrean;

j1) asigură coordonarea politicii de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, care include cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi temporar sau permanent peste hotarele ţării, persoanele originare din Republica Moldova şi descendenţii lor, precum şi comunităţile formate de aceştia;

k) asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a Consiliului naţional pentru decernarea Premiului de Stat, Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane;

l) organizează şi exercită controlul asupra executării de către ministere şi alte autorităţi administrative a actelor adoptate de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern, precum şi a Programului şi planurilor de activitate ale Guvernului;

l1) monitorizează respectarea legislaţiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

m) verifică corespunderea proiectelor de acte normative ale Guvernului cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi ale tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;

n) asigură derularea adecvată a măsurilor aferente conducerii generale a administraţiei publice, soluţionarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului;

o) asigură coordonarea politicilor în domeniul descentralizării şi exercită coordonarea generală, prin intermediul oficiilor sale teritoriale, a activităţii serviciilor publice desconcentrate;

p) asigură exercitarea de către Guvern a prerogativelor legale în relaţiile acestuia cu autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor respective, exercitat direct sau prin intermediul oficiilor sale teritoriale;

q) asigură colaborarea Guvernului cu autorităţile publice, reieşind din prerogativele ce-i revin acestuia, potrivit prevederilor Constituţiei Republicii Moldova;

r) pregăteşte informaţiile şi documentele solicitate de Parlament, de comisiile parlamentare şi de deputaţi, organizează examinarea şi prezentarea de către Guvern a răspunsurilor la întrebările şi interpelările formulate de deputaţi;

s) reprezintă interesele Guvernului în instanţele judecătoreşti;

t) examinează petiţiile persoanelor fizice şi juridice adresate Guvernului şi, în caz de necesitate, le expediază către autorităţile competente pentru luarea măsurilor ce se impun, efectuează analiza şi sinteza petiţiilor înaintate pentru soluţionarea problemelor abordate, precum şi organizează audienţa petiţionarilor la conducerea Guvernului;

u) asigură, sub aspect organizatoric şi logistic, condiţiile necesare pentru desfăşurarea şedinţelor Guvernului, a şedinţelor de lucru ale conducerii Guvernului şi Cancelariei de Stat, desfăşurarea măsurilor de protocol, ţinerea lucrărilor de secretariat, evidenţa şi monitorizarea automatizată a circuitului documentelor, întreprinde acţiunile necesare pentru protejarea secretului de stat;

v) asigură publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în condiţiile legii, a actelor aprobate de Guvern, cu excepţia celor care conţin secrete de stat;

w) îndeplineşte alte funcţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa Guvernului.

III. Organizarea activităţii Cancelariei de Stat

1. Structura Cancelariei de Stat

8. Sub aspect structural, Cancelaria de Stat este constituită din conducerea acestei autorităţi, cabinetele persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică, din direcţii, secţii şi servicii. În cadrul Cancelariei de Stat activează, de asemenea, Biroul pentru reintegrare și Biroul pentru relații cu diaspora, care au statut de direcţie generală.

9. Secretarul general al Guvernului şi secretarii generali adjuncţi ai Guvernului sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea Prim-ministrului.

11.  Prim-ministrul, viceprim-miniştrii şi secretarul general al Guvernului sunt asistaţi de personal încadrat în cabinetele proprii ale acestora în baza încrederii personale.

12. Şefii direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni structurale ale Cancelariei de Stat sunt numiţi în şi eliberaţi din funcţie de către secretarul general al Guvernului.

13.   Biroul comunicare şi relaţii cu presa şi Biroul pentru relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat se află în subordinea directă a Prim-ministrului, iar Biroul pentru reintegrare – în subordinea directă a viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicii în domeniul reintegrării ţării. Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane se subordonează sub aspect strategico-politic preşedintelui Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, viceprim-ministrul responsabil de realizarea politicii externe a ţării, iar sub aspect administrativ – secretarului general al Guvernului.

Şeful Biroului pentru relaţii cu diaspora consiliază Prim-ministrul în probleme de domeniu, este numit în şi eliberat din funcţie de către Prim-ministru, prin dispoziţie de Guvern.

Şeful Biroului pentru reintegrare şi personalul din cadrul acestei subdiviziuni sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţie de către secretarul general al Guvernului, la propunerea viceprim-ministrului respectiv.

 

14. Subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat activează în baza propriilor regulamente, aprobate de către Secretarul General al Guvernului.

15. În cadrul direcţiilor pot fi create secţii şi servicii, care activează în baza regulamentului subdiviziunii din care fac parte.

2. Conducerea Cancelariei de Stat

16. Secretarul General al Guvernului:

a) organizează şi conduce activitatea Cancelariei  de  Stat  şi  poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor care îi revin autorităţii;

b) prezintă propuneri privind structura şi efectivul numeric ale Cancelariei de Stat spre aprobare Guvernului, precum şi propune Prim-ministrului spre  aprobare statul de personal al autorităţii respective;

c) repartizează sarcinile şi atribuţiile între secretarii generali adjuncți şi stabileşte responsabilitatea acestora  pentru executarea însărcinărilor încredinţate;

d) aprobă regulamentele subdiviziunilor structurale ale Cancelariei de Stat, precum şi regulamentele (statutele) întreprinderilor şi organizaţiilor al căror fondator este Cancelaria de Stat;

e) emite ordine în problemele ce ţin de competenţele sale, organizează şi  coordonează activitatea subdiviziunilor Cancelariei de Stat, stabilind modul de interacţiune între acestea;

f) selectează şi prezintă propuneri Prim-ministrului privind includerea chestiunilor în ordinea de zi a şedinţelor Guvernului; raportează acestuia referitor la proiectele actelor normative şi alte documente asupra cărora urmează să decidă Guvernul, cu prezentarea propunerilor de rigoare;

g) dispune expedierea pe adresa ministerelor şi altor autorităţi administrative a documentelor corespunzătoare pentru examinare, coordonare şi prezentare regulamentară Guvernului;

h) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici, angajează şi concediază alt personal al Cancelariei de Stat, precum şi conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor monitorizate de aceasta;

i) are calitatea de executor al bugetului Cancelariei de Stat;

j) exercită şi alte atribuţii ce decurg din actele normative ale Guvernului şi din dispoziţiile emise de Prim-ministru.

17. În cazul absenţei temporare a secretarului general al Guvernului, funcţiile acestuia vor fi exercitate de către unul dintre secretarii generali adjuncți ai Guvernului, desemnat prin ordinul secretarului general al Guvernului sau, în cazuri excepţionale, de către o altă persoană, desemnată în acelaşi mod.

21. Cabinetul Prim-ministrului

171. Cabinetul Prim-ministrului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi cu Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Cabinetului Prim-ministrului, aprobat prin prezenta hotărîre (anexa nr.21).

3. Cabinetele Prim-ministrului, viceprim-miniştrilor
şi al secretarului general al Guvernului

18. În cadrul cabinetelor viceprim-miniştrilor şi cabinetului secretarului general al Guvernului activează consilieri, secretari şi alt personal.

19. Numirea personalului în cabinetele viceprim-miniştrilor, cu excepţia asistentului şi a secretarului, se face prin dispoziţia Guvernului, la propunerea viceprim-ministrului respectiv.

Numirea asistenţilor şi a secretarilor viceprim-miniştrilor se face prin ordinul secretarului general al Guvernului, la propunerea persoanelor cu funcţii de demnitate publică pe care aceştia le vor asista.

20. Numirea în funcţie a personalului din cadrul cabinetului secretarului general al Guvernului se face prin ordinul acestuia.

21. În limitele competenţei sale, personalul din cadrul cabinetelor exercită funcţiile privind asigurarea viceprim-miniştrilor şi a secretarului general al Guvernului cu materialele analitice şi informaţionale necesare, prezintă opinii şi propuneri asupra chestiunilor în privinţa cărora urmează să fie adoptate decizii la nivel de viceprim-miniştri sau, respectiv, de secretar general al Guvernului.

22. În acest scop, consilierii sînt în drept să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor funcţionale, precum şi să monitorizeze realizarea indicaţiilor şi deciziilor viceprim-miniştrilor sau ale secretarului general al Guvernului.

23. Personalul din cadrul cabinetelor respective îşi exercită funcţiile în conformitate cu prevederile actelor normative, ale prezentului Regulament şi cu obligaţiile de serviciu care reies din domeniile de competenţă ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică în subordinea cărora aceştia activează

4. Direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni

24. Subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, regulamentele interne, indicaţiile Prim-ministrului, viceprim-miniştrilor sau ale secretarului general al Guvernului, precum şi ale secretarilor generali adjuncți ai Guvernului, conform atribuţiilor stabilite prin ordin.

25. Şefii direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni structurale sunt responsabili de organizarea activităţii acestora; stabilesc sarcinile şi atribuţiile de serviciu ale personalului încadrat în subdiviziunile respective, înaintează secretarului general al Guvernului propuneri privind stimularea subalternilor sau, după caz, în limita competenţei, propuneri privind aplicarea sancţiunilor disciplinare în privinţa acestora; îndeplinesc alte funcţii atribuite în competenţa lor prin actele interne ale Cancelariei de Stat sau/şi prin indicaţiile Prim-ministrului.

26. Direcţiile, secţiile şi alte subdiviziuni ale Cancelariei de Stat îndeplinesc următoarele funcţii:

a) asigură coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice în realizarea politicilor orientate spre reintegrarea ţării; asigură crearea şi promovarea mecanismelor de consultări şi negocieri privind soluţionarea conflictului transnistrean, precum şi întreţinerea relaţiilor cu factorii internaţionali antrenaţi în acest proces; asigură colaborarea în diferite domenii cu persoanele juridice de drept public şi privat, inclusiv organizaţiile donatoare, în vederea reconstituirii spaţiului politic, social, cultural, economic şi juridic unic al ţării;

b) coordonează, prin intermediul unităţilor de integrare europeană din cadrul structurilor guvernamentale, şi monitorizează implementarea pe plan intern, de către autorităţile administraţiei publice, a reformelor în domeniile vitale pentru integrarea europeană a ţării;

c) asigură analiza prealabilă şi considerarea deplină, sub toate aspectele (naţional, intersectorial, sectorial), a documentelor de politici şi a proiectelor de acte normative care urmează a fi înaintate Guvernului spre examinare;

d) elaborează proiecte de acte normative ce ţin de modernizarea şi eficientizarea sistemului administraţiei publice centrale; acordă asistenţă consultativă şi avizează iniţiativele autorităţilor administraţiei publice centrale privind optimizarea activităţii acestora;

e) asigură perfecţionarea şi buna funcţionare a sistemului serviciului public, coordonarea procesului de dezvoltare a capacităţilor de management şi a celui de instruire a personalului încadrat în serviciul public;

f) asigură eficientizarea, diversificarea şi intensificarea cooperării tehnice şi financiare cu organismele internaţionale şi ţările donatoare; coordonează procesul de monitorizare, gestionare şi evaluare a asistenţei externe, de comun acord cu donatorii şi, după caz, cu autorităţile publice;

f1) coordonează procesul de realizare a politicii de stat în domeniul relaţiilor cu diaspora, contribuind la păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste hotare, valorificarea potenţialului uman şi material al diasporei;

f2) coordonează activităţile de ordin cultural, educaţional, economic şi social realizate de diferite ministere şi alte autorităţi publice pentru susţinerea şi colaborarea cu reprezentanţii diasporei;

g) asigură elaborarea, promovarea şi coordonarea implementării politicilor de descentralizare administrativă;

h) asigură funcţionarea în condiţii de legalitate, eficienţă şi transparenţă a oficiilor teritoriale în unităţile administrativ-teritoriale, interacţiunea acestora cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi organizarea controlului administrativ al activităţii  acestor autorităţi;

i) definitivează şi promovează, conform competenţei, proiectele de acte legislative şi normative care urmează a fi examinate de către Guvern, precum şi alte materiale pe marginea cărora sunt necesare decizii ale Guvernului;

j) elaborează dispoziţii, indicaţii şi prezintă propuneri pentru examinarea chestiunilor ce necesită soluţionare la nivel de Prim-ministru;

k) asigură pregătirea tehnico-organizaţională a şedinţelor Guvernului şi ţinerea lucrărilor de secretariat;

l) organizează realizarea măsurilor de protocol pentru Prim-ministru, viceprim-miniştrii fără portofoliu şi Secretarul General al Guvernului;

m) analizează corespondenţa primită pe numele Prim-ministrului, viceprim-miniştrilor, secretarului general al Guvernului şi secretarilor generali adjuncți, prezintă acestora materialele respective şi le distribuie spre examinare conform competenţelor destinatarilor;

n) monitorizează executarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a indicaţiilor Prim-ministrului, viceprim-miniştrilor şi ale secretarului general al Guvernului, formulând şi prezentând, în caz de necesitate, concluzii şi propuneri pentru realizarea integrală a actelor şi indicaţiilor respective;

n1) asigură aplicarea principiilor şi mecanismelor privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ţine Registrul de stat al controalelor şi monitorizează legalitatea acţiunilor şi procedurilor efectuate de către organele abilitate cu funcţii de control; acordă, după caz, suport consultativ persoanelor supuse controlului şi organelor abilitate cu funcţii de control în privinţa aplicării principiilor şi mecanismelor respective;

o) examinează petiţiile cetăţenilor şi ale organizaţiilor adresate Guvernului, organizează audienţa cetăţenilor de către Prim-ministru, viceprim-miniştri şi secretarul general al Guvernului, analizează petiţiile şi formulează propuneri privind îmbunătăţirea acestei activităţi în autorităţile administraţiei publice;

p) asigură asistenţa tehnico-materială şi financiară a activităţii Guvernului şi a Cancelariei de Stat, exercită controlul asupra activităţii organizaţiilor şi întreprinderilor în privinţa cărora Cancelaria de Stat exercită atribuţiile de fondator;

p1) asigură sincronizarea politicilor şi strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării, în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi obiectivelor autorităţii, creşterii performanţei operaţionale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;

q) îndeplinesc şi alte funcţii ce decurg din prevederile prezentului Regulament, regulamentele interne, indicaţiile Prim-ministrului, viceprim-miniştrilor sau ale secretarului general al Guvernului, precum şi ale secretarilor generali adjuncți, conform atribuţiilor stabilite prin ordin.

27. Personalul Cancelariei de Stat poartă răspundere, în condiţiile legii, pentru păstrarea şi confidenţialitatea documentelor pe care le examinează.

5. Corespondenţa

28. Corespondenţa în numele Cancelariei de Stat este semnată de secretarul general al Guvernului sau de unul dintre secretarii generali adjuncți, conform atribuţiilor desemnate prin ordin.

Pentru corespondenţa referitoare la adresările petiţionarilor şi corespondenţa ce ţine de domeniile de competenţă ale unor subdiviziuni structurale ale Cancelariei de Stat, prin ordinul secretarului general al Guvernului poate fi stabilită o altă modalitate de semnare.

29. Lucrările de secretariat  în Cancelaria de Stat se ţin  în conformitate cu Regulamentul Guvernului şi reglementările privind ţinerea lucrărilor de secretariat.

 

Anexa nr.2
la Hotărârea Guvernului nr.657
din 6 noiembrie  2009

STRUCTURA
Cancelariei de Stat

1. Secretarului General al Guvernului

2. Secretarii generali adjuncți ai Guvernului

3. Cabinetele Prim-ministrului, viceprim-miniştrilor fără portofoliu şi al Secretarului General al Guvernului (cu statut de direcţie, secţie şi, respectiv, serviciu)

4. Biroul pentru reintegrare (cu statut de direcţie generală)

5. Biroul pentru relații cu diaspora (cu statut de direcţie generală)

6. Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reformă a administrației publice centrale

7. Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală

8. Direcția generală acte guvernamentale

9. Direcția generală documentare

10. Direcția juridică

11. Direcția administrare și management intern

12. Direcţia planificare, gestionare şi control financiar

13. Biroul comunicare și relații cu presa

14. Secția resurse umane

15. Secția monitorizare

16. Secția petiții și audiență

17. Serviciul audit intern

18. Serviciul e-Transformare

19. Serviciul monitorizarea controalelor de stat

20. Secretariatul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective (cu statut de serviciu)

21. Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (cu statut de serviciu)

22. Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (cu statut de secţie)

 

Anexa nr.21

la Hotărîrea Guvernului

nr.657 din 6 noiembrie 2009

REGULAMENT

privind organizarea şi funcţionarea Cabinetului Prim-ministrului

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Cabinetul Prim-ministrului (în continuare - Cabinet) are misiunea de a asigura asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii Prim-ministrului în vederea exercitării de către acesta a atribuţiilor sale prevăzute de legislaţie. Personalul Cabinetului se află în subordinea Prim-ministrului.

2. În activitatea sa personalul din Cabinet se conduce de Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi de alte acte legislative, de hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, de indicaţiile Prim-ministrului şi de prevederile prezentului Regulament.

3. Activitatea Cabinetului este condusă de către şeful Cabinetului, care este responsabil de asigurarea organizării activităţii Prim-ministrului, inclusiv în relaţiile acestuia cu conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate.

II. ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE CABINETULUI

4. Responsabilităţile Cabinetului derivă din responsabilităţile colective ale Guvernului şi din cele individuale ale Prim-ministrului şi au drept obiectiv asistenţa organizatorică şi informaţională a Prim-ministrului în vederea realizării eficiente a prerogativelor legale de către acesta.

În acest scop, Cabinetul asigură informarea Prim-ministrului despre activitatea curentă a Guvernului în principalele domenii de activitate internă şi externă a acestuia, precum şi despre noile tendinţe în procesul de realizare a priorităţilor strategice prevăzute în Programul de activitate şi Planul de acţiuni ale Guvernului.

5. Cabinetul asigură coerenţa şi eficienţa diverselor activităţi ale autorităţilor guvernamentale cu cele ale Prim-ministrului.

6. Personalul din Cabinet îndeplineşte şi alte atribuţii, la indicaţia directă a Prim-ministrului.

7. Consilierii sînt în drept să solicite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor funcţionale, precum şi să monitorizeze realizarea indicaţiilor şi dispoziţiilor Prim-ministrului, cu acordul sau la indicaţia directă a acestuia.

8. În activitatea sa, Cabinetul colaborează cu subdiviziunile structurale ale Cancelariei de Stat.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CABINETULUI

9. Sub aspect structural, Cabinetul este constituit din consilieri şi alt personal, angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

10. În activitatea Cabinetului pot fi antrenaţi, la indicaţia Prim-ministrului, în calitate de experţi, consultanţi naţionali pe domenii.

11. Atribuţiile specifice pentru fiecare consilier încadrat în Cabinet sînt stabilite în fişa postului, anexată la contractul individual de muncă, încheiat în condiţiile art.7 al Legii nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

12. Activitatea personalului din cadrul Cabinetului este condusă de şeful Cabinetului, care este responsabil şi raportează doar în faţa Prim-ministrului.

13. În cazul absenţei temporare a şefului Cabinetului, funcţiile acestuia vor fi exercitate de către un consilier desemnat de Prim-ministru.

14. Personalul din Cabinet este încadrat în temeiul încrederii personale acordate de către Prim-ministru şi îşi desfăşoară activitatea în baza contractului individual de muncă.

15. Încadrarea consilierilor în Cabinet se face prin dispoziţia Guvernului, iar a celuilalt personal - prin ordinul secretarului general al Guvernului, la indicaţia Prim-ministrului.

16. Statutul personalului din cadrul Cabinetului este reglementat de prevederile Legii nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică."

 

Anexa nr.3 

la Hotărârea Guvernului nr.657
din 6 noiembrie  2009

LISTA
organizaţiilor şi întreprinderilor
monitorizate de Cancelaria de Stat

1. Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova

11. Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)

12. Oficiul de suport administrativ pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova 
2. Baza Auto
3. Întreprinderea de Stat „Palatul Republicii"
4. Întreprinderea de Stat „Cantina Cancelariei de Stat"

5. Întreprinderea de Stat „Pensiunea din Holercani"

6. Întreprinderea de Stat Editura „Universul"

7. Întreprinderea de Stat Întreprinderea de Stat “Centrul de Telecomunicaţii Speciale”
8. Întreprinderea de Stat „Agenţia Informaţională de Stat „Moldpres"
9. Întreprinderea de Stat Complexul „Casa Presei"
10. Asociaţia Curativ-sanatorială şi de Recuperare, inclusiv:

 

a) Centrul de Sănătate Publică al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare;
b) Baza auto a Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare;
c) Instituţia medico-sanitară publică Spitalul Republican al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare;
d) Instituţia medico-sanitară publică Policlinica Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare;
e) Întreprinderea de Stat „Medisan" a Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare cu întreprinderile sale afiliate:

° Sanatoriul „Moldova" (Truscaveţ);
° Sanatoriul „Sănătate" (Sergheevca).

 

 

Anexa nr.4
la Hotărârea Guvernului nr.657
din 6 noiembrie  2009

LISTA
hotărârilor de Guvern care se abrogă

1. Hotărârea Guvernului nr.1315 din 26 noiembrie 2004 „Privind Aparatul Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 218-223, art. 1509).

2. Hotărârea Guvernului nr.637 din 29 iunie 2005 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1315 din 26 noiembrie 2004" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.671).

3. Hotărârea Guvernului nr.836 din 10 august 2005 „Privind aprobarea Regulamentului Aparatului Guvernului Republicii Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.107-109, art.898).

4. Hotărârea Guvernului nr.1103 din 26 octombrie 2005 „Privind aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142-144, art.1174).5. Hotărârea Guvernului nr.1143 din 2 noiembrie 2005 „Privind aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.145-147, art.1214).

6. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.716 din 27 iunie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94-97, art.754).

7. Hotărârea Guvernului nr.1004 din 10 septembrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, art.1045).

8. Hotărârea Guvernului nr.1134 din 17 octombrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.165-167, art.1172).

9. Hotărârea Guvernului nr.108 din  6 februarie 2008 „Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1315 din 26 noiembrie 2004" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.28-29, art.157).

10. Hotărârea Guvernului nr.514 din 16 aprilie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.78-79, art.493).

11. Hotărârea Guvernului nr.805 din 2 iulie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.117-119, art.794).

12. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.821 din 4 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.122-124, art.828).

13. Hotărârea Guvernului nr.1191 din 22 octombrie 2008 „Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.190-192, art.1191).

14. Hotărârea Guvernului nr.1288 din 19 noiembrie 2008 „Cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr.1315 din 26 noiembrie 2004" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1292).

15. Punctele 1 şi 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.375  din  17 iunie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.104, art.431).

Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
Prima / CANCELARIA DE STAT / DESPRE CANCELARIE / Regulamentul Cancelariei
 
 
Prima Contact Harta
Actualizat: 16.02.2016
Vizitatori: 658423
 
Tel.
Fax (+373) 022 242 696
 
Creat de Brand.md
 

Sus